Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Taartenstudio geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Door acceptatie van een offerte of door het plaatsen van een directe opdracht geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De Taartenstudio verstrekt deze algemene voorwaarden op eerste verzoek per e-mail. Deze algemene voorwaarden zijn voorts te raadplegen via www.detaartenstudio.nl.

 

Artikel 2. Betaling

2.1 De koopprijs dient uiterlijk 3 dagen na de leverdatum te zijn voldaan op rekeningnummer IBAN XXXXXXXXXXX ten name van De Taartenstudio. 2.2 De op de website genoemde prijzen zijn indicatieprijzen. De Taartenstudio houdt zich het recht voor om deze prijzen op elk willekeurig moment aan te passen zonder voorafgaande aankondiging.

 

Artikel 3. Levering

3.1 Het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door De Taartenstudio geleverde producten komt voor rekening en risico van de koper. De Taartenstudio is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door De Taartenstudio geleverde producten.

3.2 Evenmin kan De Taartenstudio aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit een gebrek aan materiaal op de overeengekomen aflever locatie.

3.3 Indien een koper ervoor kiest om De Taartenstudio het bestelde product te laten afleveren op een overeengekomen locatie spant De Taartenstudio zich in om het bestelde product zo goed mogelijk af te leveren op desbetreffende locatie. De Taartenstudio is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product die tijdens het vervoer naar de betreffende locatie is ontstaan.

3.4 De klant is zelf verantwoordelijk om alle niet eetbare decoratie, inclusief suikerbloemen, van de taart te verwijderen voordat deze wordt gesneden en gegeten. Suikerbloemen zijn gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie.

3.5 De Taartenstudio is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebaksschoteltjes, vorkjes, servetjes, taartmes en dergelijke.

 

Artikel 4. Annulering

4.1 Opdrachten kunnen tot 2 weken voor de overeengekomen leverdatum kosteloos schriftelijk worden geannuleerd of

gewijzigd. Het annuleren of wijzigen van opdrachten binnen 2 weken voor de overeengekomen leverdatum is niet mogelijk. Bij annulering binnen 2 weken voor de overeengekomen leverdatum maakt De Taartenstudio aanspraak op de volledige koopprijs.

4.2 De Taartenstudio behoudt zich steeds het recht voor om opdrachten of workshops te annuleren als De Taartenstudio daartoe door overmacht (ziekte, familieomstandigheden of anderszins) wordt gedwongen.

 

Artikel 5. Verantwoordelijkheid

5.1De Taartenstudio is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade die mocht voortvloeien uit of samenhangen met de consumptie van door De Taartenstudio geleverde producten.

5.2 Producten van De Taartenstudio kunnen melk, granen, noten, cacao of andere allergene bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. De verantwoordelijkheid blijft bij de klant om gasten hierover te informeren.

 

Artikel 6. Overig

6.1 De Taartenstudio respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens die ik u vraag worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. De Taartenstudio spant zich in om de aan haar toevertrouwde gegevens zo zorgvuldig mogelijk te bewaren.

6.2 De Taartenstudio behoudt het recht om foto’s van het product te gebruikten voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.

6.3 De Taartenstudio behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.

6.4 Indien de klant een klacht heeft over het geleverde product dient dit binnen 2 dagen bekend te zijn bij De Taartenstudio. De Taartenstudio

bekijkt per geval hoe de klacht wordt opgelost.